Το Εργαστήριο

Μήνυμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης αποτελεί μια ώριμη εξέλιξη στην ανάπτυξη των σχετικών γνωστικών αντικειμένων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί τον πρωτοπόρο εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας στα αντικείμενα της διαχείρισης των κινδύνων, της ασφάλισης και του αναλογισμού.

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Διαχείριση Κινδύνων

Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση

Αναλογισμός

Σε αυτά τα τρία γνωστικά αντικείμενα, η λειτουργία του Εργαστηρίου στοχεύει:

Στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας.

Στην διάδοση της πιστοποιημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω συστημάτων E-Learning, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Στην δημιουργία ενός κεντρικού ιστότοπου, όπου οι χρήστες θα έχουν την ευχέρεια πρόσβασης στις κύριες διεθνείς πηγές πληροφόρησης. Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί σε μόνιμη βάση τις ανάγκες των πτυχιούχων των σχετικών ειδικοτήτων, καθώς και τις ανάγκες των εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς, για παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας σε σύγχρονα θέματα που έχουν σχέση με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Στην κάθε μορφής συνεργασία ή συμμετοχή σε κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

Στην διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Στην παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στην παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Μιλτιάδης Νεκτάριος

Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς