Το Εργαστήριο

Μήνυμα του Διευθυντή του Εργαστηρίου

Ενας κρίκος στην εμπεριστατωμένη διακυβέρνηση
Τα σύνθετα θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας απαιτούν κάτι πολύ περισσότερο από καθημερινή/τρέχουσα διαχείριση. Εξελίξεις όπως η μακροβιότητα, η πληθυσμιακή γήρανση, οι νέες μορφές εργασίας, ο αυτοματισμός και η παγκοσμιοποίηση συνθέτουν ένα μεταλλασσόμενο τοπίο στην Ελλάδα και διεθνώς. Το τοπίο αυτό οδηγεί σε αυξημένη αβεβαιότητα η οποία μπορεί να συνεπάγεται όχι μόνο απειλές αλλά και ευκαιρίες.
Το πλαίσιο αυτό αναβαθμίζει τον ρόλο της εμπεριστατωμένης διακυβέρνησης – πολιτικής και κοινωνικής διαχείρισης που αξιοποιεί την διαθέσιμη επιστημονική γνώση και κατευθύνει την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων. Τα Πανεπιστήμια αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην διαδικασία αυτή – στον ιμάντα προσανατολισμού, μετάφρασης και μεταβίβασης επιστημονικών ευρημάτων για να κερδίσει η κοινωνία.
Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ήταν από δεκαετίες πρωτοπόρο στην Ελλάδα στα αντικείμενα της διαχείρισης των κινδύνων, της ασφάλισης και του αναλογισμού, δηλαδή στον εντοπισμό, την μέτρηση και την αντιμετώπιση κοινωνικού ρίσκου. Το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων βελτιώνει τις διασυνδέσεις του Πανεπιστημίου με την ευρύτερη κοινωνία.

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Διαχείριση Κινδύνων

Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση

Αναλογισμός

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

Η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και διεπιστημονικής έρευνας τόσο στον εντοπισμό και αξιολόγηση ρίσκων που αντιμετωπίζει η κοινωνία όσο και στα εργαλεία αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων – από τον ιδιωτικό, συλλογικό ή κρατικό τομέα.

Η διάδοση της πιστοποιημένης επιστημονικής επαγγελματικής κατάρτισης, για παράδειγμα μέσω συστημάτων E-Learning, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η ενημέρωση επιστημόνων, επαγγελματιών και της κοινής γνώμης – π.χ. με την λειτουργία ιστότοπου, όπου οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε διεθνείς πηγές πληροφόρησης. Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πτυχιούχων των σχετικών ειδικοτήτων, καθώς και τις ανάγκες των εξειδικευμένων στελεχών της αγοράς για τεχνογνωσία σε σχετικά θέματα.

Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με συναφείς επιστημονικούς στόχους.

Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, θερινών σχολείων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και δημοσιεύσεις, εκδόσεις, και πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.Αναλαμβάνω το Εργαστήριο ελπίζοντας να προχωρήσω το όραμα που διατύπωσε ο πρώτος διευθυντής Καθηγητής Μιλτιάδης ΝεκτάριοςΠειραιάς, Ιανουάριος 2020Πλάτων Τήνιος

Οικονομολόγος, ειδικός σε θέματα ασφαλίσεων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς