Νέο βιβλίο του Καθηγητή κ. Νεκτάριου με τίτλο «Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Εταιρειών».

11/06/2018Νέο βιβλίο του Καθηγητή κ. Νεκτάριου με τίτλο «Στρατηγικό Μάνατζμεντ Ασφαλιστικών Εταιρειών». Το νέο βιβλίο του Καθηγητή κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου αποτελεί την συνέχεια και ολοκλήρωση της μετάβασης από την επιχειρηματική λειτουργία του ERM [Enterprise Risk Management] στη λειτουργία GRC [Governance, Risk Management, Compliance]. Η λειτουργία του ERM αναπτύχθηκε σε προηγούμενο βιβλίο του ίδιου συγγραφέα (Μεθοδολογία Διαχείρισης Κινδύνων Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Παπαζήση, 2016).

Η λειτουργία του GRC αποτελεί την πιο προωθημένη εξέλιξη στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ των ασφαλιστικών εταιρειών. Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, διακυβέρνησης, και κανονιστικής συμμόρφωσης δεν αποτελούν νέα αντικείμενα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η καινοτομία συνίσταται στην ολιστική συνεξέταση και ταυτόχρονη εφαρμογή των παραπάνω μηχανισμών σε ένα νέο, ενιαίο, πολύπλοκο, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό πλαίσιο. Αυτό το νέο πλαίσιο χρησιμοποιεί την έννοια του οικονομικού κεφαλαίου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζει την κερδοφορία και την αξία της ασφαλιστικής επιχείρησης μέσω της διαχείρισης του ισοζυγίου μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, υπερβαίνοντας την επικέντρωση στις παραδοσιακές πληροφορίες περί κερδοφορίας.

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο όχι μόνο στα ανώτατα στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και στα μεσαία και ανώτερα στελέχη, τα οποία πρέπει να εξοικειωθούν με τις υψηλές απαιτήσεις τεχνογνωσίας του επαγγέλματός τους και, κυρίως, με το γνωστικό υπόβαθρο του στρατηγικού μάνατζμεντ των ασφαλιστικών εταιρειών στη σύγχρονη εποχή.

Η σαφής ερμηνεία και η μετάδοση των εννοιών είναι ζητήματα κομβικής σημασίας όσον αφορά την εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή της στην καθημερινή λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην τεχνική ρύση των υπολογισμών και στην ευρύτερη στρατηγική σημασία των εννοιών.